Legea nr. 7/2020, a adus modificări importante privind înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilelor edificate fără autorizație de construire în cartea funciară.

Prevederi ale legii aduc modificări de substanță în beneficiul tuturor proprietarilor care au edificat imobile, fără să obțină în prealabil o autorizație de construire în condițiile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții sau pentru care nu s-a întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Legea 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Dată act: 6-ian-2020
Emitent: Parlamentul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 22, literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire şi acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor;
……………………………………………………………………………………
f) efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces;”
2.La articolul 22, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
“f1) efectuarea recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;”
3.La articolul 22, literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“h) expertizarea construcţiilor, mai puţin a instalaţiilor/reţelelor edilitare de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalaţiilor/reţelelor edilitare aferente construcţiilor expertizate se realizează în baza unor documentaţii tehnice elaborate şi avizate în conformitate cu prevederile legale;
i) predarea către proprietar a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii.”
4.După articolul 22 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 11, cuprinzând articolul 221, cu următorul cuprins:
“- Secţiunea 11: Obligaţii şi răspunderi ale operatorilor serviciilor de utilităţi publice
Art. 221
Execuţia lucrărilor de racordare/branşare se face în baza contractelor de execuţie încheiate cu constructorii atestaţi şi se realizează în termenele prevăzute în contractul de racordare.”
5.La articolul 27, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“g) darea în folosinţă a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor potrivit legii;
h) permiterea utilizării construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi preluarea construcţiei, având puse în funcţiune şi recepţionate, de către proprietarul investitor/proprietarul iniţial, toate branşamentele la utilităţile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilităţi anexă la autorizaţia de construire.”
6.La articolul 36, partea introductivă şi litera j) ale punctului I se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“I. de la 1.000 lei la 100.000 lei:
……………………………………………
j) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 lit. f), f1) şi i) şi art. 27 lit. g) şi h);”

Art. II
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului şi în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de reţea. Autorizaţiile de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţiile de racordare la utilităţi se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizaţii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalaţiei de racordare la una din utilităţi nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizaţii de construire pentru imobil şi alte utilităţi.”
2.La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;”
3.La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor şi siturilor;”
4.La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire;”
5.La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 7
(1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:”
6.La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
“c1) documentaţia tehnică – D.T. şi pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă;”
7.La articolul 7, alineatul (164) şi litera a) a alineatului (20) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(164) Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/sau tehnico-edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
…………………………………………………………….
a) să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente şi condiţii specifice necesare, precum şi modul de calcul final al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile emise, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediu;”
8.La articolul 11 alineatul (1), literele l) şi m) se abrogă.
9.La articolul 11 alineatul (7), după litera c) se introduc trei noi litere, literele d) – f), cu următorul cuprins:
“d) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
e) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului;
f) montarea pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către prosumatori aşa cum sunt ei definiţi la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă.”
10.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 12
(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii acţiunii de către prefect, în urma activităţii de control a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.”
11.La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei, a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g) şi la art. 11 alin. (7) lit. e), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant;”
12.La articolul 26 alineatul (2), liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:
“- de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi e1);”
13.La articolul 27, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h), h1), i) – k) şi o), se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
………………………………………………………….
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i) – k) şi o) se constată şi se sancţionează numai de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.”
14.La articolul 37, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(6) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverinţe/unui certificat de atestare a edificării construcţiei. În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale. În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei.”
15.La articolul 45, alineatele (11) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(11) Autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean şi de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ competente au obligaţia de a organiza în cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic, denumită în continuare C.A.U., în vederea obţinerii, contra cost, în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic.
……………………………………………………………………………..
(13) Obţinerea avizelor şi acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciţii acestora, anterior depunerii documentaţiei tehnice pentru autorizarea construcţiei, fie prin intermediul C.A.U. la cererea solicitantului, potrivit alin. (11).”
16.La articolul 45, după alineatul (14) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (15) -(115), cu următorul cuprins:
“(15) În situaţia depunerii documentaţiilor prevăzute la alin. (11) exclusiv în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către toţi specialiştii prevăzuţi de lege, corespunzător dreptului de practică profesională dobândit de aceştia, documentul având aceeaşi valoare juridică cu cele din format scriptic.
(16) Relaţiile funcţionale, atribuţiile, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării C.A.U. se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, la propunerea arhitectului-şef sau a persoanei cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului conform legii.
(17) Pe bază de protocoale încheiate între autorităţile administraţiei publice locale şi emitenţii de avize şi acorduri, C.A.U. se compune din:
a) specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale, care asigură şi secretariatul comisiei;
b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează şi/sau furnizează utilităţile urbane-avizatori;
c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice centrale în domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile şi protecţiei sănătăţii populaţiei, prevăzute de lege;
d) reprezentanţii altor instituţii emitente de avize şi acorduri relevante, după caz.
(18) Secretariatul C.A.U. organizat în cadrul structurii de specialitate preia documentaţiile şi verifică respectarea condiţiilor din certificatul de urbanism depus de solicitanţi. În situaţia în care documentaţia depusă nu respectă cerinţele urbanistice care să permită continuarea procedurii de avizare-autorizare, returnează solicitantului documentaţia neconformă. În situaţia respectării cerinţelor urbanistice, transmite documentaţiile de avizare, prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ către fiecare reprezentant al avizatorilor prevăzut în certificatul de urbanism. Secretariatul C.A.U. urmăreşte emiterea avizelor în termenele prevăzute de lege, iar în cazul depăşirii acestora, sesizează Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru aplicarea sancţiunilor conform legii.
(19) C.A.U. are caracter permanent şi îşi desfăşoară activitatea de regulă prin procedură scrisă electronică, prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ şi, în situaţiile în care se impune, prin reuniuni de lucru la sediul primăriei/consiliului judeţean. C.A.U. se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.
(110) C.A.U. are cel puţin următoarele atribuţii principale:
a) primeşte, prin intermediul secretariatului, documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic;
b) analizează documentaţiile în conformitate cu legislaţia specifică în vederea emiterii avizelor/acordurilor;
c) în situaţiile în care emitenţii de avize/acorduri consideră necesare completări sau modificări ale documentaţiei, C.A.U. analizează solicitările în cauză şi modul în care acestea influenţează condiţiile tehnice impuse prin alte avize şi conduc la modificarea soluţiei, comunicând aceste aspecte atât solicitantului, cât şi avizatorilor afectaţi;
d) transmite secretariatului avizele obţinute prin C.A.U. şi propunerea de acord unic în vederea informării solicitantului şi continuării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construire.
(111) În situaţia în care solicitantul optează pentru obţinerea avizelor şi acordurilor prin intermediul C.A.U., taxele şi tarifele pentru emiterea avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suportă de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitenţii avizelor şi acordurilor, care se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare şi se comunică emitenţilor de autorizaţii de construire/desfiinţare.
(112) După obţinerea avizelor, autoritatea publică emite acordul unic pe baza propunerii C.A.U., în baza căruia se achită taxele aferente avizelor/acordurilor emise şi se continuă procedura de autorizare.
(113) Solicitantul achită la casieria primăriei/consiliului judeţean sau prin intermediul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public taxele pentru avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în baza dispoziţiilor de plată emise de către secretariatul C.A.U. în ziua depunerii documentelor, chitanţele ataşându-se la cererea pentru obţinerea avizelor şi acordurilor prin intermediul C.A.U. Taxele intră într-un cont colector (sume de mandate) de unde se virează către emitenţii avizelor/acordurilor în maximum 24 de ore de la primire.
(114) În vederea emiterii acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea autorizaţiilor de construire, consiliile judeţene şi locale vor stabili taxe în condiţiile legii.
(115) În cazul plăţilor efectuate prin https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public, acestea se vor pune la dispoziţia instituţiei emitente în format electronic.”

Art. III
(1)În termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale care organizează C.A.U. şi instituţiile emitente de avize se înregistrează în portalul P.C.U. electronic http://www.edirect.e-guvernare.ro/.
(2)Autorităţile administraţiei publice locale deja înregistrate în portalul http://www.edirect.e-guvernare.ro/ creează un cont distinct pentru funcţionarea acesteia şi efectuarea procedurilor specifice de avizare.

Art. IV
În termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi autorităţile administraţiei publice locale împreună cu emitenţii de avize şi acorduri aprobă fluxurile şi configurarea procedurilor specifice prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

Art. V
Prevederile art. 22 lit. f) şi f1) şi ale art. 36 pct. I lit. j) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate şi completate prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.